Všeobecné podmienky súťaží

I. Úvod

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže organizované v rámci kamennej predajne JMCarp rybárske potreby a webového priestoru www.jmcarp.sk, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, popisujú práva a povinnosti súťažiacich a zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

II. Organizátor súťaže

1.    Organizátorom súťaži (ďalej len Súťaž) je spoločnosť PMFC s.r.o. Baltská 5172/5, 821 07 Bratislava, IČO: 50 751 778, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 117825/B.

2.    Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

III. Účastníci Súťaže

1.    Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov.

2.    Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi a spoluorganizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto pravidiel súťaže.

3.    Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami, pravidlami tejto súťaže a so spracovaním osobných údajov.

 

 

IV. Pravidlá Súťaže

1.    Do Súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:

o   Prihlási sa do súťaže zadaním svojho mena, priezviska, e-mailovej adresy, telefónneho čísla na kamennej predajni, alebo registráciou na webovej stránke www.jmcarp.sk

o    Minimálna hodnota nákupu pre zaradenie do súťaže na kamennej predajni alebo e-shope je stanovená na 20€, slovom dvadsať eur. Pri e-shopových objednávkach sa do celkovej sumy nevzťahujú náklady na dopravu.

2.    Do Súťaže bude každý Súťažiaci zaradený pri každom nákupe pri splnení požiadavky minimálnej hodnoty nákupu.

3.    Porota vyhodnotí Súťaž najneskôr do 10 pracovných dní od jej skončenia Súťaže a určí spomedzi Súťažiacich víťaza alebo víťazov súťaže a dvoch náhradníkov žrebovaním.

V. Výhry

1.    Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.

2.    Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži.

3.    Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.

4.    Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.

5.    Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.

6.    Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne  vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom.

 

 

VI. Spôsob odovzdávania výhier

1.    Organizátor bude kontaktovať víťaza emailom, telefonicky. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí do 3 dní od zverejnenia výsledkov Súťaže víťaza alebo víťazov kontaktovať, tento stráca nárok na výhru a Organizátor kontaktuje náhradníkov.

2.    Ak nebude možné kontaktovať ani náhradníkov do 3 dní, títo strácajú nárok na výhru a Súťaž sa končí bez určenia výhercu.

3.    Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne do 3 dní na požiadanie Organizátora svoje osobné údaje potrebné na doručenie výhry. Po získaní doručovacích údajov tejto osoby Organizátorom sa tento Súťažiaci stáva výhercom.

4.    V prípade, že výhercovia neposkytnú Organizátorovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu týchto pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercami a Organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu.

5.    Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto pravidiel, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva osoba vyžrebovaná zo Súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel.

6.    Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude dohodnutý medzi výhercom a Organizátorom. Forma postúpenia ceny je písomná.

VII. Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

1.    Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, mailová adresa, spoločnosť) ako aj so spracovaním údajov

o   za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení,

o   pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže,

o   pre zasielanie obchodnej a marketingovej komunikácie ako sú informácie o Organizátoroch, ich obchodných partneroch a iných tretích osobách.

2.    Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu jmcarp@jmcarp.sk.

3.    Súťažiaci, ktorý takto poskytne osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva podľa §21 zákona o ochrane osobných údajov číslo 101/2000 Zb. v platnom znení.

4.    V zmysle § 11 Z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.

5.    Odmietnutím poskytnutia osobných údajov alebo odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov, Organizátor nie je schopný výhercovi riadne výhru odovzdať.

6.    Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

7.    Ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jeho zákonný zástupca.

VIII. Osobitné ustanovenia

1.    Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

2.    Organizátor si vyhradzuje  pre prípad podozrenia  z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre  prípad získavania  výhier v rozpore so  všeobecnými  a osobitnými podmienkami  a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod  súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

3.    Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Organizátor vhodným spôsobom zverejní na stránke www.jmcarp.sk.

4.    Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.

5.    Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.

6.    V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

 

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto Pravidlá sú uložené u Organizátora súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Pravidiel u Organizátora.

V Považskej Bystrici 09.06.2021.